عکس

, آوای قل قل قلیان – ماسال

آوای قل قل قلیان – ماسال

ماسال – ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

ادامه مطلب...
, گرمابه روستای آق اولر

گرمابه روستای آق اولر

ادامه مطلب...
, دریای کاسپین (هیرکان) – ساحل دریا کنار

دریای کاسپین (هیرکان) – ساحل دریا کنار

ادامه مطلب...
, کلاه دوزی روستای آق اولر تالش

کلاه دوزی روستای آق اولر تالش

ادامه مطلب...
, کلاه دوزی روستای آق اولر تالش

کلاه دوزی روستای آق اولر تالش

ادامه مطلب...
, بلوت (بلوط) جنگل هیرکانی – تالش

بلوت (بلوط) جنگل هیرکانی – تالش

ادامه مطلب...
, جنگل

جنگل

ادامه مطلب...
, کودک

کودک

ادامه مطلب...
, کناره رود اترک

کناره رود اترک

ادامه مطلب...
, هامون ۱۳۵۶

هامون ۱۳۵۶

ادامه مطلب...
, زن

زن

ادامه مطلب...
, روستای کدیر

روستای کدیر

ادامه مطلب...
, خراسان شمالی ۱۳۵۷

خراسان شمالی ۱۳۵۷

ادامه مطلب...
, جنگلی بود و…

جنگلی بود و…

ادامه مطلب...
, پارک لاله

پارک لاله

ادامه مطلب...
, یاد

یاد

ادامه مطلب...
, مینودشت

مینودشت

ادامه مطلب...
, مرد ترکمن

مرد ترکمن

ادامه مطلب...
, ماهی‌گیر کناره رود هیرمند

ماهی‌گیر کناره رود هیرمند

ادامه مطلب...
, گنبد سلطانیه – زنجان

گنبد سلطانیه – زنجان

ادامه مطلب...
, گلی برای ره‌گذران

گلی برای ره‌گذران

ادامه مطلب...
, گلاب‌دان و ماه

گلاب‌دان و ماه

ادامه مطلب...
, کودک و گوسفندش

کودک و گوسفندش

ادامه مطلب...
, قلیان

قلیان

ادامه مطلب...
, روزی روزگاری….

روزی روزگاری….

ادامه مطلب...
, خر کویر مرکزی

خر کویر مرکزی

ادامه مطلب...
, خالد نبی – نماز

خالد نبی – نماز

ادامه مطلب...
, چوپان خالد نبی

چوپان خالد نبی

ادامه مطلب...